Nowości
Gumka do włosów Kokarda
Gumka do włosów Kokarda

5,50 zł

szt.
Gumka do włosów Kokarda
Gumka do włosów Kokarda

5,50 zł

szt.
Gumka do włosów Kokarda
Gumka do włosów Kokarda

5,50 zł

szt.
Gumka do włosów Kokarda
Gumka do włosów Kokarda

6,00 zł

szt.
Gumka motylek hand made żywica
Gumka motylek hand made żywica

6,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fabryka dla Smyka:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Przedsiębiorca (zwany dalej zamiennie Sprzedawcą, Właścicielem lub Administratorem) to: Ewelina Dziwak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGAT Ewelina Dziwak, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Czubrowice 26, 32-049 Przeginia; adres do korespondencji: Ojcowska 34a/1, 31-344 Kraków; NIP: 9452105423, REGON: 122614207, co potwierdzić można na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx.
 2. Regulamin stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość poprzez Sklep internetowy stanowiący własność Sprzedawcy. Kupujący ma prawo, przed złożeniem Zamówienia, do negocjacji treści Umowy zawieranej ze Sprzedawcą. Gdy Kupujący nie podejmie próby negocjacji, lub w zakresie nieobjętym negocjacjami, do zawarcia Umowy zastosowanie ma Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego, stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, co gwarantuje Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 3. Sklep dostępny jest pod adresem https://fabrykadlasmyka.pl/. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna Towarów.
 4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikacja ze Sprzedawcą odbywa się w języku polskim. Wszelkie dokumenty związane z zawieranymi Umowami i świadczonymi usługami sporządzane są w języku polskim.
 5. Rzeczy, które Sprzedawca prezentuje w Sklepie są fabrycznie nowe (dalej: Towary).
 6. Informacje o Towarach prezentowanych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia Zamówienia przez Kupującego, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.
 7. Korzystanie ze Sklepu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostępne dla Użytkowników dysponujących następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE;
  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny Sklepu;
  6. aktywne konto e-mail.
 8. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Kupującemu na podany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego Zamówienia.

DEFINICJE

 1. Formularz - graficzny interfejs Użytkownika wystawiany przez oprogramowanie Sklepu, służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego;
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający Towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu Cywilnego);
 3. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu przypisany Usługobiorcy, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, służący do zawierania Umowy ze Sprzedawcą;
 4. Koszyk - element Sklepu, gdzie Kupujący podaje szczegóły Zamówienia, tj.: dane konieczne do dostarczenia zakupionego Towaru, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 5. Logowanie – proces autoryzacji do istniejącego Konta wymagający podania loginu i hasła;
 6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
 7. Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy dający możliwość kupowania i sprzedawania Towarów przez Internet mieszczący się pod adresem https://fabrykadlasmyka.pl/;
 8. Strona – Kupujący lub Sprzedawca, łącznie zwane Stronami;
 9. Umowa – Umowa zawarta na odległość, tj. przy braku jednoczesnej obecności Stron Umowy z wykorzystaniem dostępnych w Sklepie środków komunikacji na odległość (formy składania zamówienia na odległość) na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu;
 10. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Przedsiębiorcę drogą elektroniczną;
 11. Użytkownik – Kupujący i Usługobiorca jednocześnie;
 12. Zamówienie – złożona przez Klupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży;

REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest procesem służącym utworzeniu Konta (dalej: Rejestracja).
 2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz dostępny na Stronie Sklepu, tj.:
  1. email, hasło (wpisywane dwukrotnie) – obowiązkowo oraz imię i nazwisko, adres - dobrowolnie;
  2. Użytkownik nie będący Konsumentem podaje nazwę firmy oraz NIP.
 4. Gdy dane wskazane w pkt. 3 uległy zmianie Użytkownik powinien je zaktualizować.
 5. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia:
  1. po uprzedniej Rejestracji i założeniu Konta, logując się na Konto i wypełniając stosowny Formularz Zamówienia lub
  2. bez uprzedniej Rejestracji, podając w stosownym Formularzu dane niezbędne do realizacji Umowy.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez Sklep 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu uzupełniając Formularz Zamówienia. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze.
 3. Kupujący wskazuje Towary, które zamierza kupić poprzez dodanie ich do Koszyka. Kupujący może dowolnie dodawać i usuwać Towary z Koszyka do momentu zakończenia składania Zamówienia.
 4. Główne cechy świadczenia, tj. szczegółowe informacje na temat kupowanego Towaru, przekazane są w Koszyku w ostatnim kroku składania Zamówienia tuż przed jego wysłaniem.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Kupującego.
 6. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu Formularza Zamówienia i tym samym wyrażenia woli co do oznaczenia kupowanego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, wskazania sposobu wysyłki, wskazania sposobu płatności, a następnie wybraniu opcji „Zamawiam i płacę” oraz wypełnieniu danych wskazanych w instrukcji.
 7. Prawidłowo złożone Zamówienie potwierdzone zostanie przez Sprzedawcę wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną na adres email Kupującego podany przy składaniu Zamówienia, zawierającą informację o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 8. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do czasu wysłania przez Sprzedawcę wiadomości email zawierającej potwierdzenie wysłania zamówionego Towaru.
 9. Realizacja Zamówienia złożonego po godzinie 14:00 w dni robocze, w dni ustawowo wolne od pracy lub w soboty i niedziele rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 10. Dniem wykonania umowy jest dzień odebrania przesyłki zawierającej zamówiony Towar.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Podczas składania Zamówienia Kupujący wskazuje sposób zapłaty za zamówiony Towar spośród opcji prezentowanych w Sklepie.
 2. Ceny Towarów, podane na Stronie Sklepu są cenami zawierającymi podatek VAT wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby zapłaty za zamówiony Towar:
  1. przelew, przekaz pocztowy, przelew elektroniczny, PayU, zapłata kartą kredytową, Blue Media – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wartości Zamówienia podanej w procesie składania Zamówienia przed dostawą Towaru na konto bankowe Sprzedawcy podane w procesie składania Zamówienia.
  2. płatność gotówką – wpłata pełnej wartości Zamówienia podanej w procesie składania Zamówienia przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy lub u kuriera
 4. Kupujący dokonuje zakupu Towaru i zamówionej usługi dostawy według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili składania Zamówienia, podanych w łącznej wysokości w procesie składania Zamówienia przed wybraniem opcji „Zamawiam i płacę”.
 5. Sprzedawca może zmienić ceny Towarów lub koszty dostawy, nie będzie to jednak dotyczyło Zamówień przyjętych i potwierdzonych przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem.
 6. Brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia w sposób opisany w Regulaminie, spowoduje anulowanie Zamówienia, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienie za pośrednictwem: 1. Poczty Polskiej. Dostawa następuje zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej Poczty Polskiej mieszczącej się pod adresem http://www.poczta-polska.pl/. 2. Brokera Apaczka. Dostawa następuje zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej Apaczki mieszczącej się pod adresem https://www.apaczka.pl/ . 3. Firmy Sellplex. Dostawa następuje zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie internetowej Sellplexu mieszczącej się pod adresem https://sellplex.pl/ .
 3. Realizacja zamówienia trwa od 1 do 3 dni.
 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Kupujący, są podawane na stronie Sklepu w procesie składania zamówienia.
 5. Podczas składania Zamówienia Kupujący wskazuje sposób dostawy zamówionego Towaru spośród opcji prezentowanych w Sklepie. Kupujący podaje również miejsce dostawy.
 6. Wraz z dostarczanym Towarem Sprzedawca wysyła Kupującemu dowód zakupu w postaci paragonu, lub na życzenie Kupującego – faktury VAT.
 7. Sprzedawca zaleca Kupującemu będącemu Konsumentem, aby dokonał sprawdzenia stanu Towaru oraz stanu przesyłki w obecności doręczyciela i w razie dostrzeżenia mechanicznych uszkodzeń przesyłki spisał protokół w obecności doręczyciela i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 8. Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązuje się do sprowadzenia stanu Towaru oraz stanu przesyłki w obecności doręczyciela i w razie dostrzeżenia mechanicznych uszkodzeń przesyłki lub niezgodności Towaru z umową, spisał protokół w obecności doręczyciela i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 9. Po nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówieniu.
 10. W momencie wydania Konsumentowi Towaru, na Konsumenta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy. Jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego, przez wydanie rzeczy należy przy tym rozumieć jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI (RĘKOJMIA)

 1. W przypadku Umów zawieranych z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Rękojmi zostaje wyłączona, tj. na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyłączenie dotyczy zarówno wad zakupionego Towaru jak i wad usługi dostawy zakupionego Towaru.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru sprzedanego Konsumentowi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 - 5563 Kodeksu Cywilnego (Rękojmia), na następujących zasadach:
  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
  2. W terminach określonych w pkt 2 lit c) Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  3. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dotyczy to także postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że Towar sprzedany nie ma właściwości wynikających z powyżej opisanych publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 1. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu Rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Ul. Ojcowska 34 a, 32-344 Kraków. Wraz z wadliwym Towarem należy dostarczyć opis stwierdzonej wady lub niezgodności Towaru z Umową.
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru sprzedanego, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania Towaru obowiązek wykazania, że wada istniała w Towarze w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
 4. Konsument, jeżeli Towar sprzedany ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o ile wada jest istotna;
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad;
 1. żądać usunięcia wady.
 1. Uprawnienia, o którym mowa w lit. h) (i), (ii) ulegają ograniczeniu jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 6. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez:
  1. złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). W tym celu Konsument może złożyć skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

Użytkownik komunikuje się ze Sprzedawcą  w sposób następujący:

- poczta - ul. Ojcowska 24 a , 31-344 Kraków

- poczta elektroniczna : shop@fabrykadlasmyka.pl 

- telefon : 730996669

Użytkownicy, komunikując się ze Sprzedawcą ponoszą koszty jakie wynikają z umów zawartych przez nich z podmiotami trzecimi, umożliwiającymi w zakresie świadczonych usług, komunikację. Sprzedawca nie pobiera opłat za możliwość komunikowania się z nim.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 12 UST. 1 PKT 9-11 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w trybie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres - ul. Ojcowska 24 a , 31-344 Kraków). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca udostępnia wzór formularza jako załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b) Regulaminu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Konsument musi odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy to Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ewelina Dziwak AGAT, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Czubrowice 26, 32-049 Przeginia; adres do korespondencji: Ojcowska 34a/1, 31-344 Kraków; NIP: 9452105423.
 2. Dane te wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Zamówień i wysyłania wiadomości w ramach Newslettera.
 3. Użytkownik zakładając Konto lub składając Zamówienie bez jednoczesnego zakładania Konta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 4. Użytkownik akceptując wysyłanie wiadomości w ramach Newslettera wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celach informacyjnych i handlowych w ramach Newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta (umowa zawierana na czas nieoznaczony);
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez Formularz (umowa zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę);
  3. Newsletter (zawierana na czas nieoznaczony).
 2. Newsletter jest usługą polegającą na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących prezentowanych w Sklepie Towarów. Zgoda na otrzymywanie Newslettera udzielana jest przez Usługobiorcę podczas wypełniania Formularza Rejestracji. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji.
 3. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowsze; zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 4. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 5. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: dziwak1987ewelina@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Ojcowska 24a, 31-344 Kraków. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: dziwak1987ewelina@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Ojcowska 24a, 31-344 Kraków.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 8. Na drodze porozumienia Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 9. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 10. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik nie zgadzający się na zmiany w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu.
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa Sklepu, adres pod którym jest dostępny w Internecie oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK 1

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Ewelina Dziwak

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGAT Ewelina Dziwak

 1. Ojcowska 34a/1, 31-344 Kraków

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  rzeczy(*)............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………
 • Data ..........................

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl